Harkonnen Stuhl
 
Originaler Harkonnen Stuhl aus dem Harkonnen Environment.
 
 
                    Title:                 Harkonen Stuhl
                    Style:                Polyester, Metall and Rubber
                    Size:                 135x100x65cm
                    Edition:            N/A
                    Year:                 08.03.2010